Accessos directes:

Pla de suport a les polítiques socials

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, dotat amb 30.000.000 € és un pla dirigit als programes municipals d'ocupació que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d'ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.


Durant el mandat 2012-2015 el Govern de l'AMB va acordar aquesta línia de cooperació econòmica destinada a donar suport a les polítiques socials dels Ajuntaments metropolitans. El nou Govern de l'AMB considera mantenir aquest Pla pel mandat 2015-2019, entenent-lo com a instrument de suport per assolir un dels objectius estratègics prioritaris de la Institució: ajudar a mantenir i recuperar la cohesió social.

En la preparació tècnica i conceptual d'aquest Pla s'han seguit els principis de solidaritat i cooperació municipals, a més de tenir en compte la pluralitat de situacions socioeconòmiques que esdevenen al territori.

El Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals està dotat amb 30.000.000 € i es desplegarà a trenta-cinc municipis ja que no inclou el de Barcelona.

Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019

Assignacions

Assignacions municipals 2016-2019
Municipi Assignació (€)
Badalona 4.467.840,00
Badia del Vallès 396.360,00
Barberà del Vallès 641.400,00
Begues 87.120,00
Castellbisbal 210.720,00
Castelldefels 1.011.360,00
Cerdanyola del Vallès 959.700,00
Cervelló 139.140,00
Corbera de Llobregat 198.360,00
Cornellà de Llobregat 1.695.240,00
Esplugues de Llobregat 732.540,00
Gavà 840.960,00
L'Hospitalet de Llobregat 4.659.600,00
Molins de Rei 383.460,00
Montcada i Reixac 718.200,00
Montgat 190.980,00
Pallejà 181.020,00
La Palma de Cervellò 48.600,00
El Papiol 65.940,00
El Prat de Llobregat 1.206.240,00
Ripollet 815.880,00
Sant Adrià de Besòs 858.120,00
Sant Andreu de la Barca 518.280,00
Sant Boi de Llobregat 1.679.220,00
Sant Climent de Llobregat 57.540,00
Sant Cugat del Vallès 1.006.260,00
Sant Feliu de Llobregat 720.300,00
Sant Joan Despí 520.980,00
Sant Just Desvern 187.740,00
Sant Vicenç dels Horts 658.620,00
Santa Coloma de Cervelló 111.540,00
Santa Coloma de Gramenet 2.545.560,00
Tiana 106.200,00
Torrelles de Llobregat 89.220,00
Viladecans 1.289.760,00
TOTAL 30.000.000,00

Puja

Bases

El Pla s'articularà al voltant de dues convocatòries (2016 i 2018) destinades a la recepció de projectes d'iniciativa municipal, que seran valorats en el marc de les bases i directrius reguladores que s'expliquen a continuació.

Dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d'atorgament de subvencions, la voluntat d'aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d'ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

Pel que fa a les assignacions dels recursos, s'ha fixat una fórmula de distribució econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en base a dos criteris:
 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant (aplicat de manera inversa).
El Consell Metropolità iniciarà el procés d'administració del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 mitjançant l'atorgament de l'acord d'aprovació de la distribució municipal de les assignacions econòmiques (construïda en base als criteris d'Índex d'atur ponderat per població i Renda Bruta Familiar Disponible per habitant) i les seves bases i directrius reguladores.

L'acord del Consell Metropolità preveu la delegació a la Junta de Govern de l'AMB dels actes de desplegament i execució del Pla.
 • Actuacions preferents
  La finalitat del Pla és donar suport a les accions municipals destinades a incrementar l'ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats ( joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació.

  Considerant aquestes finalitats, es prioritzaran:
  • Els programes que proposin la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social, i facilitin als participants adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat (annex A).
  • Els ajuts econòmics destinats al foment de l'autoocupació (professionals) i la creació de microempres i pimes (annex A i annex B).
  • Les aportacions de fins el 50% dels costos salarials vinculats amb les contractacions realitzades per empreses que desenvolupin la seva activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona (annex A i annex C).
 • Beneficiaris de les aportacions metropolitanes
  La convocatòria anirà adreçada exclusivament als Ajuntaments metropolitans inclosos al quadre d'assignacions econòmiques municipals i per l'import màxim que es determina per a cada convocatòria.

  Les aportacions atorgades per l'AMB dins d'aquest Pla no són incompatibles amb altres rebudes per a la mateixa finalitat.

  En aquests casos, s'haurà de comunicar a l'AMB l'obtenció d'aquests recursos.
 • Obligacions dels ajuntaments metropolitans beneficiaris
  Els programes i projectes que proposin els Ajuntaments metropolitans hauran d'incorporar una memòria tècnica/econòmica inicial seguint el model documental proposat per l'AMB.

  Igualment seran obligacions del Ajuntaments beneficiaris:
  • Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenti la concessió de l'aportació i acreditar-ho davant l'AMB segons estableixin els seus serveis tècnics, jurídics i econòmics.
  • Comunicar l'inici de les accions vinculades amb el projecte aprovat, als efectes del procés de selecció dels candidats i del seguiment i avaluació de les accions (annex F).
  • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i comprovació que dictamini l'AMB sobre les activitats, incloses les de naturalesa econòmica i financera.
  • Justificar a l'AMB l'aplicació de les aportacions mitjançant la certificació formal de les despeses realitzades, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació. A tal efecte es conservaran en expedient individualitzat tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  • Proposar qualsevol canvi per endavant que haurà de ser expressament i formal autoritzat per l'AMB.
  • Informar d'incidències relatives a les actuacions.
  • Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació, renúncia o compliment parcial del programa.
  • Fer constar la col·laboració de l'AMB en tota aquelles activitats, presentacions públiques o materials escrits que esdevinguin vinculats a l'actuació (annex E).
  • Retornar a l'AMB qualsevol document o informe que es requereixi signat i segellat, en el termini màxim de 10 dies naturals.
 • Requisits i condicions dels projectes
  5.1. Que la seva execució afavoreixi la formació i pràctica professional dels desocupats, que es tracti d'actuacions que siguin competència de les entitats locals i que es pugui dur a terme dins el termini màxim de divuit mesos.

  L'esmentat termini màxim fa referència a la totalitat de les accions previstes al projecte municipal. Pel que fa específicament als contractes de treball que es formalitzin com a nous i estiguin vinculats a l'execució del projecte, s'estableix una durada màxima d'un any. Aquest termini màxim es podrà ampliar de manera extraordinària i suficientment motivada en relació a les necessitats del projecte municipal, considerant-se com a termini màxim el de la durada total d'aquest.

  Pel que fa al procediment per a la selecció dels treballadors/ores, és responsabilitat i el gestionarà directament cada Ajuntament, d'acord amb la normativa i marc legal aplicables a les entitats locals i considerant, en tot cas, els grups de risc als que va adreçat prioritàriament el Programa metropolità, així com la condició d'obligat compliment de contractar persones que portin en situació d'atur un mínim de tres mesos consecutius.

  En els contractes de treball es farà constar la referència a l'aportació econòmica atorgada per l'AMB.

  5.2. Que preferentment siguin executats pels Ajuntaments metropolitans sol•licitants en règim de gestió directe, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'Ajuntament, amb motiu de la seva especialització. En aquest cas serà necessari que l'Ajuntament sol·licitant ho proposi des de l'inici i que l'AMB autoritzi expressament la delegació d'execució del programa o projecte municipal.

  5.3. D'altra banda, l'AMB estudiarà la conveniència de fer assignacions econòmiques a programes o projectes que tinguin la finalitat d'executar obres, produir o comercialitzar béns i serveis, així com d'altres iniciatives que puguin generar ingressos o puguin derivar en activitats lucratives, en funció de la seva possible repercussió positiva en el teixit productiu local i en la ocupació i promoció econòmica del territori.
 • Formació
  Els Ajuntaments beneficiaris de les assignacions econòmiques hauran de facilitar a totes les persones contractades la següent formació obligatòria:
  • Prevenció de riscos laborals propis de l'ofici.
  • Primers auxilis.
  • Caracterització dels residus propis de l'ofici, i reducció i gestió dels mateixos.
  Aquestes formacions s'hauran d'impartir en horari laboral i durant el primer mes de la contractació. La durada mínima dels mòduls formatius serà de 2 hores cadascun. Els continguts impartits hauran d'estar detallats a la redacció de la memòria del projecte.

  Quan aquestes accions impliquin despeses (així com els exàmens de salut) aniran a càrrec de la part del projecte finançada pels Ajuntaments. En el cas que les formacions no quedin justificades correctament (control de presència i certificats d'assistència) es reduirà un 10% de l'import subvencionable.

  Pel que fa a la formació sobre residus, la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB se'n farà càrrec de realitzar-la de manera gratuïta. Els Ajuntaments rebran notificació del calendari, horaris i lloc d'impartició del mòdul abans de l'inici de les contractacions.
 • Termini d'execució de les accions
  El Pla preveu dues convocatòries. La primera durant l'any 2016 i referida al 50% de les assignacions aprovades pel Consell Metropolità. La segona durant 2018 i referida a la resta del Pla o l'import que en aquell moment determini el Consell Metropolità segons les disponibilitats pressupostàries de l'AMB.

  Les assignacions econòmiques atorgades a la primera convocatòria (2016) s'hauran d'iniciar dins de l'any del exercici pressupostari del seu atorgament i quedar completament executades en un termini no superior als 18 mesos.

  Igualment les assignacions econòmiques atorgades a la segona convocatòria (2018), que s'hauran d'iniciar dins de l'exercici pressupostari del seu atorgament i quedar completament executades en un termini no superior als 18 mesos.
 • Import màxim de l'assignació atorgada i conceptes
  L'assignació econòmica total atorgada per l'AMB a un o més programes i projectes municipals no podrà en cap cas superar l'import total assignat a cada Ajuntament.

  Així mateix, l'AMB assumirà fins el 80% de l'import total del pressupost del programa o projecte presentat per l'Ajuntament i aprovat.

  L'interès principal de l'AMB és aplicar els recursos del Pla metropolità en accions finals de contractació. En aquest sentit, als efectes d'aplicació i justificació de les despeses seran finançats els salaris i costos de Seguretat Social derivats de la contractació de persones aturades, així com les indemnitzacions per finalització dels contractes temporals derivades exclusivament de llei.

  Altres despeses vinculades amb accions d'informació, orientació laboral o assessorament, costos de vestuari i elements de protecció individuals, costos de lloguer de vehicles i maquinàries o compra de materials fungibles, hauran de ser assumides pels Ajuntaments. Només excepcionalment, de manera motivada i prèvia autorització expressa dels serveis tècnics de l'AMB, s'admetrà una part d'aquests costos dins la justificació de les despeses subvencionables i en cap cas suposarà un percentatge significatiu de l'assignació atorgada.

  Així mateix, als efectes d'aplicació i justificació de les despeses, no seran finançats:
  • Les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, el pagament de vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.
  • Els interessos deutors dels comptes bancaris, les despeses de transaccions financeres, les comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres.
  • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, les despeses de procediments legals i judicials, els pagaments vinculats amb l'impost sobre el valor afegit.
  • Els costos d'adquisició de mobiliari, equip, vehicles, infraestructures, béns mobles i terrenys.
 • Pagament de les assignacions econòmiques
  L'AMB realitzarà els pagaments de les assignacions econòmiques atorgades mitjançant el procediment de bestreta i d'acord amb els següents percentatges: 20% a l'aprovació de l'assignació, 70% durant l'execució del projecte i el 10% restant al completar la justificació.

  L'incompliment de les obligacions dels Ajuntaments metropolitans beneficiaris durant l'execució i/o justificació dels programes comportarà un aturada temporal del pagament de les mensualitats i/o la bestreta final respectivament.
 • Seguiment, avaluació i control
  L'AMB decidirà les accions i intervencions de seguiment, control i avaluació que necessita cada projecte. Aquestes intervencions les realitzarà mitjançant els propis serveis i a dos nivells. D'una banda, les intervencions vinculades amb el control tècnic operatiu de l'execució del projecte, la seva gestió i els resultats obtinguts. D'altra banda, les intervencions de control econòmic i jurídic.

  Un cop transcorreguts sis mesos des de la finalització de les accions, caldrà notificar els resultats de la inserció laboral dels beneficiaris dels programes (annex J).

  D'altra banda, sens perjudici de les tasques de seguiment, avaluació i control que li corresponen, l'AMB podrà donar suport als projectes municipals subvencionats, mitjançant els seus propis serveis, en les àrees de les seves competències tècniques i en les diferents fases de redacció, preparació i direcció.
 • Justificació de l'aplicació de les assignacions econòmiques
  Als efectes de justificar l'aplicació de les assignacions i la consecució dels objectius previstos, els Ajuntaments metropolitans hauran de presentar una memòria tècnico-econòmica (annex G i annex H) dels seus programes subvencionats, en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte.

  Les despeses s'hauran de justificar mitjançant un certificat – declaració responsable – de les Intervencions de fons i/o les Secretaries Generals de cada Ajuntament, que anirà acompanyat d'una relació detallada dels costos del projecte.

  Els documents justificatius de les despeses aplicades a l'assignació econòmica rebuda hauran de romandre a les dependències municipals, a disposició de l'AMB, durant un període mínim de quatre anys des del tancament del projecte.

  Aquests documents fan referència a factures, nòmines i altres tipus amb valor probatori equivalent i validesa jurídica en el tràfic mercantil. Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori hauran d'estar dins el període de durada de l'acció aprovada. En cap cas s'admetran documents probatoris amb dates anteriors al període acordat. En el cas de despeses acreditades amb dates posteriors a la finalització de l'acció s'haurà de justificar adequadament davant l'AMB. Les despeses han d'estar pagades i comptabilitzades abans de la seva justificació i dins l'exercici pressupostari que correspongui d'acord amb l'assignació econòmica atorgada i el termini d'execució aprovat. En cap cas s'acceptaran justificacions de pagament en metàl·lic.
 • Reintegrament
  En cas d'incompliment dels requisits i/o finalitats dels programes i projectes municipals, o no justificació suficient de les accions i despeses realitzades, l'AMB tramitarà el corresponent expedient de revocació total o parcial de l'assignació econòmica atorgada.

  En el transcurs d'aquest procediment l'AMB podrà retenir els pagaments pendents i, al finalitzar el procés administratiu que doni lloc a la pèrdua total o parcial de dret al cobrament de l'assignació econòmica, imposarà amb els mitjans necessaris l'obligació de reintegrament.

Puja

Testimonis

L'AMB recull testimonis de ciutadans metropolitans que, gràcies als plans d'ocupació posats en marxa amb els municipis, han aconseguit trobar feina o iniciar els seus propis projectes d'autoocupació.

Puja