Accessos directes:

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té com a objectiu examinar els comptes de l'AMB per vetllar que els recursos de la ciutadania es gestionin amb rigor.

Funcions

La Comissió Especial de Comptes té com a funció examinar el Compte General de l'AMB, el qual està integrat pels comptes de l'administració metropolitana, dels organismes autònoms metropolitans i els de les empreses de capital públic metropolità. El seu objectiu és vetllar per l'administració acurada dels diners públics.

És un òrgan bàsic de l'estructura de govern de l'AMB i està compost per un representant de cada un dels grups polítics presents al Consell Metropolità, els quals són designats pel mateix Consell.

Integrants


Antonio Balmón Arévalo President de la Comissió (per delegació de la Presidència de l'AMB)
Jordi San José Buenaventura Grup ENTESA
Maria Lluïsa Moret Sabidó PSC-CP
Isidre Sierra i Fusté CIU
Rosa Funtané i Vilà ERC
José Antonio Tellez Oliva CUP
Francisco Sierra López CIUTADANS
Alberto Fernández Díaz PP
Silvia Fuster i Alay Plataforma ciutadana per Barberà
Ferran Puig Verdaguer Compromís i Acord per Torrelles