Accessos directes:

Informació genèrica

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local de caràcter territorial, té potestat normativa i reglamentària, així com tributària i tarifària, en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'article 3 del títol preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.

Aquesta potestat normativa es tradueix en l'aprovació de reglaments, ordenances reguladores i fiscals que permeten, entre altres, regular:
  1. L'exercici d'activitats dels particulars, tot sotmetent-les a llicència o autorització prèvies, a comunicació prèvia o declaració responsable i a altres mesures d'inspecció i control administratiu d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
  2. L'organització i el funcionament dels serveis i les activitats de la seva competència, amb l'adopció de les diverses formes de gestió dels serveis públics establertes per les lleis.
  3. L'establiment de preus públics i tarifes.

Territori

En matèria urbanística, i a banda dels documents inclosos al cercador, l'AMB us ofereix un servei cercador de la normativa urbanística metropolitana, NUMAMB, d'aplicació als municipis on és vigent el Pla General Metropolità de Barcelona.
Cal tenir en compte que no es tracta d'una publicació oficial sinó merament divulgativa i que, en cas de discrepància, preval el redactat contingut en els textos oficialment aprovats i publicats en els butlletins oficials pertinents.

Cercador de la normativa urbanística metropolitana (NUMAMB)

Medi ambient

En matèria hidràulica, l'AMB aprova els reglaments que regulen el cicle integral de l'aigua (abastament, potabilització, distribució i sanejament) i l'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana de sanejament. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes derivades dels serveis i de les activitats que presta com a administració.

Quant a residus, aprova reglaments sobre gestió i tractament de residus municipals i de gestió de runes d'enderrocs i altres construccions. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes de tractament i disposició de residus municipals a les seves instal·lacions.

I com a autoritat ambiental, també s'encarrega d'elaborar informes i centralitzar la gestió de tràmits per obtenir autoritzacions i llicències de les activitats econòmiques al territori metropolità.

Mobilitat

En matèria de mobilitat, l'AMB aprova reglaments sobre les condicions d'ús dels viatgers en transports de superfície i l'ordenança reguladora del sistema de tarifació social i ambiental del transport (targeta rosa i targeta verda).

Quant a ordenances fiscals, aprova la taxa per a l'ordenació del transport públic amb autobús.

A més, també aprova el reglament que regula el servei de taxi metropolità, així com ordenances fiscals per a la prestació de diversos serveis administratius relacionats amb el taxi.
Pàgina de normativa del taxi al web de l'IMET