Accessos directes:

Retribucions

Informació sobre l'escala salarial dels treballadors públics, les retribucions del personal directiu i dels assessors, i les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern.

Càrrecs electes

Percepcions dels càrrecs electes per assistència a sessions dels òrgans de govern de l'AMB.
 • Consell Metropolità
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Portaveu* 265,00
  Conseller/a 265,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.
 • Junta de Govern
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Conseller/a 420,00
 • Comissions informatives i Junta de Portaveus
  COMISSIÓ INFORMATIVA Per assistència (€)
  Consellers 145,00
  No es poden acumular assistències a diferents comissions informatives.

  JUNTA DE PORTAVEUS Per assistència (€)
  Portaveu* 795,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.

Càrrecs directius i eventuals

Retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual d'assessorament de l'AMB.
 • Càrrecs directius
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 108.067,61
  Director/a Serveis Generals 101.313,89
  Director/a Medi Ambient 101.313,89
  Director/a Mobilitat i Transport  101.313,89
  Director/a Àrea Presidència 94.505,74
  Director/a Serveis Mobilitat Sostenible 94.505,74
  Director/a Serveis l'Espai Públic 85.691,98
  Director/a Serveis d'Urbanisme 85.691,98
  Director/a Serveis Cicle Aigua 85.691,98
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió Residus 85.691,98
  Director/a Serveis Ambientals 85.691,98
  Director/a Serveis Gestió i Adm. Transport 85.691,98
  Director/a Agència de Transparència 77.713,66
  Director/a Planificació Estratègica 77.713,66
  Director/a Desenvolupament Social i Econòmic 77.713,66
  Director/a Àrea d'Internacional i Cooperació 77.713,66
  Director-Gerent IMPSOL 94.505,74
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET) 94.505,74
  Director/a de Serveis de l'IMET 85.691,98

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials.
 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 66.306,50
  Cap de Gabinet Vicepresidència 66.306,50
  Assessor/a d'Àrea 49.931,85
  Assessor/a jornada complerta 49.931,85
  Assessor/a mitja jornada 24.965,93