Accessos directes:

Avisos contaminació

Avís, protocol, recomanacions i mesures

Núvol de contaminació a la metròpolis de Barcelona
Informació sobre els darrers episodis declarats per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya.

Informes i estat

Puja

El protocol metropolità es tracta d'una eina orientada en facilitar el desenvolupament de la gestió dels episodis als municipis. Per això, cada municipi designarà els responsables tècnics per tal de realitzar un seguiment permanent de les mesures desenvolupades.

En el cas del NO2, el protocol defineix quatre fases: des d'una fase de seguiment atent, passant per l'avís preventiu i la fase episodi, fins arribar a la fase d'alerta o de màxima contaminació. En el cas de les partícules PM10, el protocol defineix dues fases: l'avís preventiu i la fase episodi.

L'aplicació d'una fase o altra dependrà del nivell de contaminació provocat pel contaminant. Les accions i mesures plantejades es duran a terme de forma acumulativa; així, a mesura que van augmentant les fases d'activació, es van incorporant noves mesures sense desactivar les mesures de les fases precedents.

Aquest pla d'actuació es coordina amb els 36 ajuntaments metropolitans i es vehicula a través de la figura del gestor municipal dels episodis de contaminació.

Fases del protocol
 • Fases per NO2
  SEGUIMENT ATENT

  Dues o més estacions de la XVPCA a l'àrea metropolitana superen el valor de 140 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  AVÍS PREVENTIU

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Ampliació de la xarxa pedalable reconvertint carrils de circulació.
  • Regulació semafòrica per donar prioritat al transport públic.
  • Peatonalització temporal d'alguns eixos viaris.
  • Informació a les escoles.
  • Reducció de la velocitat de circulació.
  FASE EPISODI

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 200 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Restricció de la circulació de vehicles privats sense Etiqueta de la DGT
  • Habilitació de carrils Bus-VAO.
  • Increment de l'oferta de transport públic.
  • Limitació en la circulació taxis.
  • Regulació de l'aparcament per a no residents.
  • Canvi de la finestra horària a les zones DUM (descàrrega urbana de mercaderies).
  FASE ALERTA

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 400 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Restringir més estrictament la circulació de vehicles.
 • Fases per partícules PM10
  AVÍS PREVENTIU

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 µg /m3 de mitjana diària i la previsió a 24 hores indica una superació del valor límit diari de 50 µg /m3.
  • Reduir la velocitat de circulació.
  • Incrementar el reg al carrer.
  • Suspendre les cremes forestals i els enderrocs.
  • Restringir les operacions que generen pols en les obres públiques i d'asfaltat.
  • Incrementar el control de les activitats industrials.
  • Informar les escoles.
  FASE EPISODI

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 80 µg /m3 de mitjana diària o bé es manté per sobre dels 50 µg/m3 durant més de tres dies consecutius. En tots dos casos la previsió a 24 hores ha d'indicar que es continuaran superant els 50 µg/m3 de mitjana diària.
  • Restricció circulació de vehicles privats sense Etiqueta de la DGT
  • Habilitació de carrils Bus-VAO addicionals.
  • Increment de l'oferta de transport públic.
  • Limitació en la circulació de taxis.
  • Regulació de l'aparcament per a no residents.
  • Canvi de la finestra horària a les zones DUM (descàrrega urbana de mercaderies).
 • Línies d'actuació
  Dues línies:
  • Campanya de comunicació i sensibilització ciutadana: l'AMB notificarà, a través de diversos suports, la situació i el nivell d'avís, i oferirà consells i recomanacions a la ciutadania. La campanya s'intensifica en funció de la fase activada.
  • Mesures i actuacions puntuals: adreçades a reduir el trànsit privat que s'aniran intensificant i endurint a mesura que augmenti el risc. L'AMB les aplicarà durant la permanència de l'avís, d'acord amb les competències que l'administració metropolitana té assignades sobre transport públic, taxi, medi ambient i ordenació del territori.

Puja

 • Evitar l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.
 • Es recomana a les persones grans, nens i persones amb problemes respiratoris reduir el temps d'exposició al exterior.
 • Es recomana l'ús del transport públic en els desplaçaments.
 • Es recomana utilitzar el cotxe compartit.
 • Es recomana realitzar una conducció eficient, conduint de manera suau evitant les parades i arrencades.
 • Evitar fer servir calefaccions amb combustible fòssils, biomassa, llenya.

Puja

Documentació

Canvi d'hàbits