Accessos directes:

Subvencions

Subvencions atorgades per l'AMB (informació publicada en compliment de l'article 22.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l'article 15.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Subvencions


Informació sobre les subvencions atorgades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport als municipis metropolitans.

Seguiment de les subvencions atorgades

Fitxer amb totes les subvencions del 2017 (Actualitzat a 30.09.2017)

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Pressupost 2017 Totalitat Conveni Òrgan Data
1594/17 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) Col·laboració en el finançament de Projectes corresponents als àmbits de sostenibilitat ambiental, educació per a la ciutadania global i governança. 33.300€  33.300€  Àrea Internacional i Cooperació 30/05/2018 Consell metropolità 05/10/2017
2396/16 Fundació BCN Formació Professional Addenda al conveni vigent pel desplegament del programa de difusió de noves actuacions que s'incorporen al conveni dirigides al conjunt de municipis de l'AMB. 25.000,00€ 25.000,00€  Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2017 Consell metropolità  05/10/2017
1459/17 Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) Suport d'extensió i participació en els treballs del PDU Metropolità. 35.000,00€ 35.000,00€  Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2017  Junta de Govern  26/09/2017
1192/17 Cruz Roja Española) Col·laboració en el finançament del projecte d'ajudes complementàries a la gent gran. 50.000,00€ 50.000,00€ Àrea d'Administració i Territori 31/12/2017 Juntaq de Govern 25/07/2017
507/17 Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) Col·laboració en el finançament per tal de desenvolupar i recolzar l'activitat del CIDOB i les accions i projectes d'interès compartit en l'àmbit competencial de l'AMB i de l'agenda global, en concret la planificació i gestió del territori, el medi ambient, l'habitatge, el transport, la mobilitat, el desenvolupament social i econòmic, la planificació estratègica i la governança metropolitana. 200.000,00€ 200.000,00€ Àrea d'Internacional i Cooperació 31/12/2017 Junta de Govern 13/06/2017