Accessos directes:

Normativa i ordenances

L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local de caràcter territorial, té potestat normativa i reglamentària, així com tributària i tarifària, en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'article 3 del títol preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.

Aquesta potestat normativa es tradueix en l'aprovació de reglaments, ordenances reguladores i fiscals que permeten, entre altres, regular:
  1. L'exercici d'activitats dels particulars, tot sotmetent-les a llicència o autorització prèvies, a comunicació prèvia o declaració responsable i a altres mesures d'inspecció i control administratiu d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
  2. L'organització i el funcionament dels serveis i les activitats de la seva competència, amb l'adopció de les diverses formes de gestió dels serveis públics establertes per les lleis.
  3. L'establiment de preus públics i tarifes.
Accés a les ordenances fiscals

Territori

L'AMB us ofereix un cercador de la normativa urbanística metropolitana (NUMAMB) d'aplicació als municipis on és vigent el Pla General Metropolitá de Barcelona.
  • NUMAMB
    Cal tenir en compte que no es tracta d'una publicació oficial sinó merament divulgativa i que, en cas de discrepància, preval el redactat contingut en els textos oficialment aprovats i publicats en els butlletins oficials pertinents.

    Cercador de la normativa urbanística metropolitana

Puja

Medi ambient

En matèria hidràulica, l'AMB aprova els reglaments que regulen el cicle integral de l'aigua (abastament, potabilització, distribució i sanejament) i l'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana de sanejament. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes derivades dels serveis i de les activitats que presta com a administració.

Quant a residus, aprova reglaments sobre gestió i tractament de residus municipals i de gestió de runes d'enderrocs i altres construccions. També aprova ordenances fiscals per regular les taxes de tractament i disposició de residus municipals a les seves instal·lacions.

I com a autoritat ambiental, també s'encarrega d'elaborar informes i centralitzar la gestió de tràmits per obtenir autoritzacions i llicències de les activitats econòmiques al territori metropolità.

Puja

Mobilitat

En matèria de mobilitat, l'AMB aprova reglaments sobre les condicions d'ús dels viatgers en transports de superfície i l'ordenança reguladora del sistema de tarifació social i ambiental del transport (targeta rosa i targeta verda).

Quant a ordenances fiscals, aprova la taxa per a l'ordenació del transport públic amb autobús.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ordenació del transport col·lectiu de viatgers de superfície de l'àrea metropolitana de barcelona


A més, també aprova el reglament que regula el servei de taxi metropolità, així com ordenances fiscals per a la prestació de diversos serveis administratius relacionats amb el taxi.

Puja

Habitatge

Marc programàtic i els instruments per a la promoció de polítiques metropolitanes d'habitatge públic. 

Puja

Normativa marc

A més a més de la normativa aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament de la seva activitat, aquesta es porta a terme en el marc legislatiu de normes aprovades per altres institucions.

En els enllaços següents trobareu actualitzada la legislació estatal, autonòmica i local: 

Normativa sobre règim local

Portal Jurídic de Catalunya

LEXCAT, web sobre legislació estatal

Cercador d'informació de diaris oficials CIDO (Diputació de Barcelona)

Puja