Accessos directes:
Mobility impact
Alerta

Service notices

View all
 • {titular}

  {data_avis}
  {municipis}
  Lines: : {linies}
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
An error occurred while processing the template.
Invocation of method 'isSupported' in class cat.amb.framework.service.index.JournalArticleUrl threw exception java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space at 10202#10240#5835708[line 105, column 36]
1#set ($frameworkServiceLocator = $serviceLocator.findService('framework-service-hook','cat.amb.framework.locator.Services')) 
2#set ($serviceFileEntryUtil = $serviceLocator.findService("cat.amb.liferay.portlet.documentlibrary.util.FileEntryUtil")) 
3#set ($journalLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")) 
4#set ($structureLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalStructureLocalService")) 
5#set ($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")) 
6#set ($contentDetailURLLocalService = $frameworkServiceLocator.getBean('frameworkIndex.JournalUrl')) 
7#set ($portletPreferencesService = $serviceLocator.findService('com.liferay.portal.service.PortletPreferencesLocalService')) 
8 
9####HTTRACK 
10#set ($httrackUserAgentKey = "httrack 3.0x") 
11#set ($requestUserAgent = $request.get("attributes").User-Agent) 
12#set ($isHttrackRequest = false) 
13#if ($requestUserAgent.toLowerCase().indexOf($httrackUserAgentKey) != -1) 
14  #set ($isHttrackRequest = true) 
15#end 
16#### 
17 
18#### 
19## macro per recuperar una metadata de la configuració del portlet 
20#### 
21#macro(get_meta_data $key $value) 
22  #set ($companyId = $getterUtil.getLong($companyId)) 
23  #set ($ownerId = 0) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_ID_DEFAULT 
24  #set ($ownerType = 3) ##PortletKeys.PREFS_OWNER_TYPE_LAYOUT 
25  #set ($plid = $getterUtil.getLong($request.theme-display.plid)) 
26  #set ($portletId = $request.theme-display.portlet-display.id) 
27 
28  #set ($portletPreferences = $portletPreferencesService.getPreferences($companyId, $ownerId, $ownerType, $plid, $portletId)) 
29 
30  #set ($content = $portletPreferences.getValue("metasTemplate", "")) 
31  #set ($content = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root>${content}</root>") 
32 
33  #set ($document = $saxReaderUtil.read($content, true)) 
34  #set ($root = $document.getRootElement())  
35  #set ($articles = $root.selectNodes("/root/meta")) 
36 
37  #foreach ($article in $articles) 
38    #foreach ($i in [0..1]) 
39      #if($article.attribute($i).name=="name" && $article.attribute($i).value==$key) 
40        #if($i==0) 
41          #set ($value = $article.attribute(1).value) 
42        #else  
43          #set ($value = $article.attribute(0).value) 
44        #end 
45      #end 
46    #end 
47  #end 
48#end 
49 
50##Metadata color de fons 
51#set( $backgroundColorBox = "") 
52#get_meta_data("colorFons", $backgroundColorBox) 
53#if(!$backgroundColorBox || $backgroundColorBox.isEmpty()) 
54  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
55#elseif($backgroundColorBox=="gris") 
56  #set ($backgroundColorBox = "bgGrey") 
57#else 
58  #set ($backgroundColorBox = "bgWhite") 
59#end 
60 
61##Metadata títol 
62#set( $titolllista = "") 
63#if($locale == "es_ES")   
64  #get_meta_data("titol_es_ES", $titolllista) 
65#elseif ($locale == "en_GB") 
66  #get_meta_data("titol_en_GB", $titolllista) 
67#else 
68  #get_meta_data("titol_ca_ES", $titolllista) 
69#end 
70#if(!$titolllista || $titolllista.isEmpty()) 
71  #set($titolllista = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.titol')) ##Valor per defecte "Novetats". 
72#end 
73 
74##Metadata mostrarTipus 
75#if($request.get("attributes").mostrarTipus == "false") 
76  #set($mostrarTipus = false) 
77#else 
78  #set($mostrarTipus = true) 
79#end 
80 
81#set($globalTemplatesPath = $journalTemplatesPath.replaceAll("$groupId", "10240")) 
82#parse("$globalTemplatesPath/4188671") 
83 
84#set ($index = $request.get("attributes").assetPublisherIndex) 
85#set ($listSize = $request.get("attributes").assetPublisherListSize) 
86 
87#set($listSizeTmp = 0)  
88#set($listSizeStr = $listSize) 
89#set($listSizeInt = 1)  
90#if ($listSizeStr && !$listSizeStr.isEmpty()) 
91  #set($listSizeInt = $listSizeTmp.parseInt($listSizeStr)) 
92  #set($listSizeInt = $listSizeInt - 1) 
93#end  
94 
95#if (!$index || $index.isEmpty()) 
96  #set ($index = 0) 
97#end 
98 
99#set ($indexInt = $listSizeTmp.parseInt($index)) 
100 
101##Agafem la ID del grup i de l'article per poder muntar la url de l'enllac 
102#set($journalArticle = $journalLocalService.getArticle($getterUtil.getLong($groupId), $reserved-article-id.data)) 
103 
104#set ($detallURL = "#") 
105#if ($contentDetailURLLocalService.isSupported($journalArticle)) 
106  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
107  #set ($detallURL = $contentDetailURLLocalService.getPortalUrl($journalArticle.companyId, $journalArticle.groupId) + $contentDetailURLLocalService.getDisplayUrl($journalArticle, $locale)) 
108#end 
109 
110#set($titol_ = "") 
111#if($titol && !$titol.getData().isEmpty()) 
112  #set($titol_ = $titol.getData()) 
113#end 
114#set($titol_alt = $titol_)  
115 
116#if ($titol_.length() >= 43) 
117  #set ($titol_ = $titol_.substring(0,40)+"...") 
118#end 
119 
120## Sabem quin tipus de contingut és per l'UUID. 
121#set ($globalGroupId = $groupLocalService.getCompanyGroup($getterUtil.getLong($companyId)).getGroupId())  
122#set ($journalStructure = $journalArticle.getStructureId()) 
123#set ($structure = $structureLocalService.getStructure($globalGroupId,$journalStructure)) 
124#set ($structureUUID = $structure.getUuid()) 
125 
126#set($tipus_contingut = "") 
127#if($structureUUID == "4aeedb62-d1cf-4714-9f56-7c698c3c2a04") 
128  #set($tipus_contingut = "noticia") 
129#elseif($structureUUID == "5b24697e-943e-4770-976f-4f051e553b1a") 
130  #set($tipus_contingut = "destacat") 
131#elseif($structureUUID == "93b2146b-95b7-458b-9e75-2ac7e2a110a9") 
132  #set($tipus_contingut = "publicacio") 
133#elseif($structureUUID == "d6c77046-bc02-4601-9333-f1f61ddd86a5") 
134  #set($tipus_contingut = "activitat") 
135#elseif($structureUUID == "a843ee19-87d2-4232-a885-5c1bb85517b9") 
136  #set($tipus_contingut = "estudi")   
137#end 
138 
139#if($tipus_contingut=="noticia") 
140 
141  #set ($targetAnchor = "_self") 
142  #set ($classesCSSAnchor = "") 
143  #if ($tipus && $tipus.getData() && !$tipus.getData().isEmpty() && $tipus.getData() == "externa") 
144    #set ($targetAnchor = "_blank") 
145    #set ($classesCSSAnchor = "icon-web") 
146    ## Si es noticia externa, evaluem si té informat l'enllaç. Si no ho té, retornarem '#' (Evitem retornar la URL del GSA perquè no té sentit). 
147    #if ($enllac_noticia_externa && $enllac_noticia_externa.getData() && !$enllac_noticia_externa.getData().isEmpty()) 
148      #set ($detallURL = $enllac_noticia_externa.getData()) 
149    #end 
150  #end 
151 
152  #set($descripcio_ = "") 
153  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
154    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
155  #end 
156  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datanoticia')) 
157   
158  #set($data_noticia_ = $data_noticia.getData())  
159  #if ($data_noticia_ && !$data_noticia_.isEmpty() && $data_noticia_!="0000-00-00") 
160    #set ($data_noticia_ = $data_noticia_.replaceAll("-","")) 
161    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_noticia_)) 
162    #set ($data_noticia_ = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_noticia_))) 
163    #set($formatDate = $data_noticia_) 
164  #else 
165    #set($formatDate = "") 
166  #end 
167  #set($formatDate_datetime = "") 
168  #set($hi_ha_noticies_ = true) 
169 
170#elseif($tipus_contingut=="destacat") 
171 
172  #set($descripcio_ = "") 
173  #if($text && !$text.getData().isEmpty()) 
174    #set($descripcio_ = $text.getData()) 
175  #end 
176  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datadestacat')) 
177   
178  #set($formatDate = "") 
179  ##TIPUS DESTACAT NO TÉ DATA 
180  #set($formatDate_datetime = "") 
181  #if($enllac.enllac_intern && !$enllac.enllac_intern.getData().isEmpty()) 
182    #set ($detallURL = $enllac.enllac_intern.getFriendlyUrl()) 
183    #set ($targetAnchor = "_self") 
184  #elseif($enllac.enllac_extern && !$enllac.enllac_extern.getData().isEmpty()) 
185    #set ($detallURL = $enllac.enllac_extern.getData()) 
186    #set ($targetAnchor = "_blank") 
187  #else 
188     #set ($targetAnchor = "") 
189     #set ($classesCSSAnchor = "") 
190  #end 
191  #set($hi_ha_destacats_ = true) 
192 
193#elseif($tipus_contingut=="publicacio") 
194 
195  #set($descripcio_ = "") 
196  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
197    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
198  #end 
199  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.datapublicacio')) 
200   
201  #set($publicacio_data_publicacio_ = $reserved-article-display-date.getData()) 
202  #if ($publicacio_data_publicacio_ && !$publicacio_data_publicacio_.isEmpty()) 
203    #set ($publicacio_data_publicacio_ = $dateTool.format('dd.MM.yy', $dateTool.toDate('dd MMM yyyy hh:mm:ss Z' , $reserved-article-display-date.getData().substring(4, $reserved-article-display-date.getData().length()), $locale))) 
204    #set($formatDate = $publicacio_data_publicacio_) 
205  #else 
206    #set($formatDate = "") 
207  #end 
208  #set($formatDate_datetime = "") 
209  #set($hi_ha_publicacions_ = true) 
210 
211#elseif($tipus_contingut=="activitat") 
212 
213  #set($descripcio_ = "") 
214  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
215    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
216  #end 
217  #set($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'llistatnovetats.destacats.dataactivitat')) 
218   
219  ##Gestio de les dates de l'activitat 
220  #set ($is_data_rang = true) 
221  #set ($data_list_date = []) 
222  #set ($data_list_hour = []) 
223  #set ($data_ini = "") 
224  #set ($data_fi = "") 
225  #foreach ($nodeData_rang in $data_rang.getChildren()) 
226    #if (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_inici")&&($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
227      #set ($data_ini_ = $nodeData_rang.getData()) 
228      #set ($data_ini_ = $data_ini_.replaceAll("-","")) 
229      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_ini_)) 
230      #set ($data_ini = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_ini_))) 
231      #set ($data_ini_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_ini_))) 
232    #elseif (($nodeData_rang.getName() == "data_rang_fi") && ($nodeData_rang.getData()!="0000-00-00")) 
233      #set ($data_fi_ = $nodeData_rang.getData()) 
234      #set ($data_fi_ = $data_fi_.replaceAll("-","")) 
235      #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_fi_)) 
236      #set ($data_fi = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_fi_))) 
237      #set ($data_fi_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_fi_))) 
238    #else 
239      #set ($is_data_rang = false) 
240    #end 
241  #end 
242  #if($is_data_rang==false) 
243  #set($count = 0) 
244  #set ($dataList = [] ) 
245  #set ($dataList_time = [] ) 
246  #set ($data_ant = "") 
247    #foreach ($nodeData in $data_llistat.getSiblings()) 
248      #set($data_act = "") 
249      #set($hora_act = "") 
250      #foreach ($subnode in $nodeData.getChildren()) 
251        #if (($subnode.getName()=="data_llistat_data") && ($subnode.getData()!="")) 
252          #set ($data_act_ = $subnode.getData()) 
253          #set ($data_act_ = $data_act_.replaceAll("-","")) 
254          #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_act_)) 
255          #set ($data_act = $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_act_))) 
256          #set ($data_act_datetime = $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$format.parse($data_act_))) 
257        ##elseif (($subnode.getName()=="data_llistat_hora") && ($subnode.getData()!="")) 
258          ##set ($hora_act = $subnode.getData()) 
259        #end 
260        #if ($data_act != $data_ant) 
261          $dataList.add($count , $data_act) 
262          $dataList_time.add($count, $data_act_datetime) 
263          #set ($data_ant = $data_act) 
264          #set($count = $count + 1) 
265        #end 
266      #end 
267    #end 
268  #end 
269 
270  #if ($is_data_rang == true) 
271    #set($formatDate = "$languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.del').toLowerCase() $data_ini $languageUtil.get($locale, 'activitats.carrusel.data_rangs.al') $data_fi") 
272    #set($formatDate_datetime = "") 
273  #else 
274    ## Macro que retorna el contingut HTML de les seguents dates d'aquesta activitat. 
275    #parseByUUID("da1b1ff3-419b-49f9-baed-081b2d4b0134") 
276    ##print_dates_activitat($data_llistat) 
277    #set($formatDate = "#print_dates_activitat($data_llistat)") 
278    #set($formatDate_datetime = "") 
279  #end 
280  #set($hi_ha_activitats_ = true) 
281   
282#elseif($tipus_contingut=="estudi") 
283 
284  #set($descripcio_ = "") 
285  #set ($tipusContingutDesc_ = $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.dataestudi')) 
286  #if($entradeta && !$entradeta.getData().isEmpty()) 
287    #set($descripcio_ = $entradeta.getData()) 
288  #end 
289  #if ($data_publicacio && !$data_publicacio.getData().isEmpty()) 
290    #set ($data_estudi_ = $data_publicacio.getData().replaceAll("-","")) 
291    #set ($format=$dateUtil.getISOFormat($data_estudi_)) 
292    #set ($data_estudi_= $dateTool.format("dd.MM.yy",$format.parse($data_estudi_))) 
293    #set($formatDate = $data_estudi_) 
294  #else 
295    #set($formatDate = "") 
296  #end 
297#end 
298 
299##Imatge principal 
300#set ($hi_ha_imatge = $imatge_principal &&  
301           $imatge_principal.getSiblings() &&  
302           !$imatge_principal.getSiblings().isEmpty() &&  
303           !$imatge_principal.getSiblings().get(0).imatge_principal_fitxer.getData().isEmpty()) 
304#set($hi_ha_imatge_destacat = $imatge &&  
305             $imatge.getSiblings() &&  
306             !$imatge.getSiblings().isEmpty() &&  
307             !$imatge.getSiblings().get(0).imatge.imatge_fitxer.getData().isEmpty()) 
308 
309#if ($hi_ha_imatge || $hi_ha_imatge_destacat)  
310  #set($imatge_alt_ = "") 
311  #set( $imatgeThumbnail = "") 
312  #foreach ($node in $imatge_principal.getChildren()) 
313    #if( $node.getName() == "imatge_principal_fitxer" ) 
314      #set( $imatge_ = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "s")) 
315      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeDestacada($node.getData(), "xs")) 
316    #elseif( $node.getName() == "imatge_principal_alternatiu" ) 
317      #set( $imatgeThumbnail = $serviceFileEntryUtil.getImatgeOriginal($node.getData(), "xs")) 
318      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
319    #end 
320  #end 
321  #foreach ($node in $imatge.getChildren()) 
322    #if( $node.getName() == "imatge_fitxer" ) 
323      #set( $imatge_ = $node.getData()) 
324    #elseif( $node.getName() == "imatge_alternatiu" ) 
325      #set( $imatge_alt_ = $node.getData()) 
326    #end 
327  #end   
328#end 
329 
330#set ($lang_enllac = "") 
331#if ($locale == $localeUtil.getDefault()) 
332  #set ($lang_enllac = "") 
333#else  
334  #if ($listTool.contains($languageUtil.getAvailableLocales(), $locale)) 
335    #set ($lang_enllac = "/$locale.getLanguage()") 
336  #end 
337#end 
338 
339##Quants elements hem de mostrar d'inici 
340#set ($carregarElements = $request.get("attributes").numeroNovetats) 
341#if ($carregarElements && !$carregarElements.isEmpty()) 
342  #set ($numElementsDummy = 0) 
343  #set ($numElementsMostrar = $numElementsDummy.parseInt($carregarElements)) 
344#end 
345#if(!$numElementsMostrar || ($numElementsMostrar % 3 !=0)) 
346  #set ($numElementsMostrar = 3) 
347#end 
348 
349##Gestió de les metadadades en els elements de novetats (Mostrar mes/menys) 
350#set ($metaDades = "") 
351#set ($extraClass = " noDisplay") 
352#if ($indexInt < $numElementsMostrar) 
353  #set ($metaDades = "data-init-loaded") 
354  #set ($extraClass = "") 
355#end 
356#if ($indexInt == ($numElementsMostrar - 1)) 
357  #set ($metaDades = $metaDades + " data-init-no-show-on-tablets") 
358#end 
359 
360#if ( $index == 0 ) 
361<div class="box grid liquid $backgroundColorBox list-novetats"> 
362  <div class="header"> 
363    <h4 class="title onleft" id="actualitat-element">$titolllista</h4> 
364    <div class="onright"> 
365      #if($mostrarTipus) 
366      <ul class="list inline"> 
367        <li data-novetat-list="noticia"> 
368          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/noticies" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Noticies"> 
369            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistanoticies') 
370          </a> 
371        </li> 
372        <li data-novetat-list="activitat"> 
373          <a href="$lang_enllac/web/amb/agenda" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Activitats"> 
374            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaactivitats') 
375          </a> 
376        </li> 
377        <li data-novetat-list="publicacio"> 
378          <a href="$lang_enllac/web/amb/actualitat/publicacions" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Publicacions"> 
379            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistapublicacions') 
380          </a> 
381        </li> 
382        <li data-novetat-list="estudi"> 
383          <a href="$lang_enllac/web/amb/la-institucio/estudis-metropolitans" title="$languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis')" data-ga="click" data-ga-category="HOME_Novetats" data-ga-action="mes" data-ga-label="Estudis"> 
384            + $languageUtil.get($locale, 'noucarrusel.destacats.llistaestudis') 
385          </a> 
386        </li> 
387      </ul> 
388      #end 
389    </div> 
390  </div> 
391  <div class="article news"> 
392    #set($addNoHideToList = ($listSizeStr == "3" && $numElementsMostrar == 3) || ($listSizeInt > 5 && $numElementsMostrar == 6)) 
393    <ul class="list grid liquid big #if($addNoHideToList) no-hide #end"> 
394#end 
395<li class="block $extraClass" data-novetat-list-type="$tipus_contingut" $metaDades> 
396  <div class="box noshadow"> 
397    #if ($hi_ha_imatge_destacat || $hi_ha_imatge) 
398    <div class="footer figure highlight">  
399      #set($imageSrcLoad = "") 
400  		#if($isHttrackRequest) 
401				#set($imageSrcLoad = $imatge_)  
402			#end 
403			<a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="#if(!$isHttrackRequest)lazy-load-container#end $classesCSSAnchor"> 
404        <img src="$imageSrcLoad" #if(!$isHttrackRequest)data-src="$imatge_"#end #if(!$isHttrackRequest)data-type="lazy-load-container"#end alt="$escapeTool.html($imatge_alt_)"> 
405      </a> 
406    </div> 
407    #end 
408    <div class="article figcaption"> 
409      <p class="title"> 
410        <a href="$escapeTool.html($detallURL)" title="$escapeTool.html($titol_alt)" target="$targetAnchor" class="$classesCSSAnchor"> 
411          <strong>$titol.getData()</strong>  
412        </a> 
413      </p> 
414      <p>$descripcio_</p> 
415      #if($mostrarTipus) 
416      <p> 
417        <span>$tipusContingutDesc_</span> 
418        <date>$formatDate</date> 
419      </p> 
420      #end 
421    </div>  
422  </div> 
423</li> 
424 
425#if ( $index == ($listSizeInt) ) 
426  </ul> 
427  </div> 
428  #if($listSizeInt > ($numElementsMostrar - 1)) 
429    <div class="view"> 
430      <a href="#" title="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" class="mostra novetats init-loading" data-mostrar-elements-inici="$numElementsMostrar"> 
431        <span class="icon dropmenu big plus" data-more-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes'))" data-less-results-message="$escapeTool.html($languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmenys'))"> 
432          $languageUtil.get($locale, 'amb.generic.mostrarmes') 
433        </span> 
434      </a> 
435    </div> 
436  #end 
437</div> 
438#end 
Airport

Transports to get to Barcelona-El Prat airport.

Mobility stops

Fares
Find out about the different types of passes and travel cards for public transport of the AMB
Social pricing
Tickets to make access to metropolitan transport services easier